ارزیابی پرونده


شماچه زمانی و چرا به ارزیابی پرونده نیاز دارید؟

.. ارزیابی پرونده به مفهوم بررسی اوراق، مدارک ودلایل شماست. مطرح کردن هر پرونده برای شما هزینه هایی به همراه دارد از جمله می توان به  هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه داوری و اشاره نمود.

قبل از طرح پرونده / ورود به مرحله جدید در دادرسی لازم است احتمال موفقیت خود را بسنجید و پس از بررسی کلیه جوانب پرونده از جمله، هزینه های مربوطه، زمان تقریبی پیشرفت پرونده، درصد پیروزی خود، تصمیم به مطرح نمودن دعوا/ یا عدم ان / پیگیری آن کنید

ما در این مرحله می توانیم شما را پشتیبانیم کنیم.

1. بررسی میزان اعتبار اسناد شما

2.پیش بینی حدود هزینه های شما

3. پیش بینی حدود درصد پیروزی شما

پس از ارزیابی پرونده، شما تصمیم دقیق تری نسبت به پرونده خود می توانید اتخاذ کنید.

این کار برای شما هزینه مشاوره پرونده را دارد.