ابطال سند رسمی


سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک یا دفاتر اسنادرسمی و یا توسط مأمورین رسمی در حدود اختیارات آنها و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

اعتبار و ارزش سند رسمی به مراتب بالاتر از سند عادی است.

دعوای ابطال سند رسمی یعنی طرح دعوایی که موضوع آن از بین بردن اعتبار سند رسمی است.

به دلایلی از جمله دلایل زیر می توان درخواست ابطال سند رسمی را نمود:

1-ابطال معامله ای که پایه و اساس تنظیم سند بوده است.

2-اثبات جعل نسبت به سند (جعل در تنظیم یا جعل در محتوای آن)

3-عدم رعایت قوانین و مقررات قانونی در تنظیم سند

و...

اینکه دعوای ابطال سند رسمی یک دعوای مالی است یا غیرمالی، بستگی دارد به اینکه موضوع سند مالی باشد یا غیرمالی. درواقع در این زمینه دعوای ابطال سند از خود سند پیروی می کند. (هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی با هم متفاوت است).

 

Under cunstruction