افترا


 

این جرم زمانی رخ می دهد که یک شخص به دیگری صراحتا جرمی را نسبت دهد و این جرم زمانی رخ می دهد که یک شخص به دیگری صراحتا جرمی را نسبت دهد و نتواند آن را ثابت نماید. مثلا بگوید فلانی دزدی کرده است و یا فلانی زنا کرده است و حرفش را ثابت نکند. این جرم از جمله جرایمی است که ابرو و حیثیت افراد لطمه وارد می کند.

بنابر این تعریف، شرایط تحقق افترا اینست که:

اولا عملی که به فرد نسبت داده می شود (در زمان نسبت دادن) جرم محسوب شود،پس عملی که نسبت داده می شود در صورتی که غیرشرعی باشد اما ازنظر قانونی جرم نباشد، افترا نیست.دوما شخص صراحتا جرم را نسبت دهد و در لفافه و با کنایه نباشد. سوما نتواند جرم را ثابت نماید.

این جرم از جرایم قابل گذشت است و لذا با گذشت شاکی مجازات ساقط می شود.

مجازات افترا از1 ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت کیفری:

1-مدارک شناسایی همچون شناسنامه،کارت ملی و....

 2-مدارک موردنیاز در خصوص اثبات یا رفع اتهام و معرفی شهود.

Under cunstruction