انتقال مال به غیر


کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده است. اگر انتقال‌گیرنده در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد شریک در جرم محسوب خواهد شد. همچنین ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دادگاه تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

فروش مال غیر  در حکم کلاهبرداری است و مجازات آن مانند کلاهبرداری  ۱تا ۷ سال حبس به انضمام جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحب آن می باشد.

 

مدارك و منضمات مورد نياز  جهت طرح شکایت کلاهبرداری

  • - به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. 
  • - ارائه مدارک فروش مال توسط دیگری و مستندات در این خصوص

 
مطالب حقوقی