اعتراض به عملیات ثبتی


ممکن است در طول عملیات ثبت یک ملک، حقوق اشخاص ثالث مورد تعرض قرار گیرد. در این حالت امکان اعتراض به عملیات ثبت توسط افراد ذی نفع فراهم شده تا بدین وسیله به حقوق ایشان ضرری وارد نشود.

منظور از عملیات ثبت تمام اقداماتی است که در اداره ثبت اسناد واملاک قبل از ثبت نهایی یک ملک انجام می شود.

اعتراض باید در مواعدی صورت گیرد که در قانون ثبت اسناد واملاک مقرر شده است. در صورت اعتراض در مهلت قانونی از ادامه عملیات ثبتی جلوگیری به عمل آمده تا در مورد دعوی طرح شده تعیین تکلیف شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به این اعتراض "دادگاه حقوقی محل ملک" است. البته این اعتراض ابتدائا می بایست به اداره ثبت اسنادو املاک محل وقوع ملک تقدیم شود و از طریق رییس اداره ثبت اسنادو املاک به دادگاه صالح فرستاده می شود.

پس از ارائه اعتراض به اداره ثبت، این اعتراض ثبت شده و رسید به معترض داده می شود. در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر صورت گرفته باشد، رییس اداره ثبت یک نسخه از اعتراض را به دادگاه می فرستد؛ در صورتیکه خارج از مهلت باشد، نظر خود را زیر برگ اعتراض نوشته و از رییس دادگاه صالح درخواست می کند به اداره ثبت مراجعه نموده و در خصوص خارج از مهلت بودن یا نبودن اعتراض اظهارنظر کند، که اظهارنظر او لازم الإجراست.

Under cunstruction
مطالب حقوقی