خلع ید و تخلیه ید


 

خلع ید


دعوی خلع ید به دعوایی گفته می‌شودکه  مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد. در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و فردی که ملک را تصرف کرده است نباشد باید دادخواست خلع ید را مطرح کند و برای تنظیم دادخواست خلع ید باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند. سپس باید تصرف غاصبانه فردی که ملک را تصرف کرده است را ثابت کند یعنی فرد حتما باید بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف و غصب کرده باشد.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای خلع ید

  1. سند مالکیت
  2. کپي کارت ملی

 

تخلیه ید

تخلیه اماکن مسکونی و تجاری از نتایج مستقیم انحلال قرارداد اجاره است. اجاره ممکن است در اثر انقضای مهلت یا درخواست ابطال یا فسخ یکی از دوطرف عقد یا جانشین آنان منحل شود. خواهان در صورت مالکیت یا ذی نفع بودن و وجود رابطه استیجاری ناشی از قرارداد که گاهي برطبق قرارداد كتبي يا عادي يا رسمي و يا با شهادت شهود، احراز مي­گردد وتصرف خوانده به عنوان مستاجر در مال­الاجاره می­تواند دعوای حقوقی تخلیه اماکن تجاری را در دادگاه طرح کند.

در خصوص اماکن مسکونی مالک پس از انقضای مهلت اجاره می‌تواند تخلیه موجر را از شورای حل اختلاف محل وقوع ملک تقاضا کند. برای تخلیه ملک بر اساس ماده 2 قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال 1376 و آیین‌نامه اجرای آن تخلیه انجام می‌شود.

  1. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تخلیه
  2. - تصویر مصدق اجاره نامه (اجباری) 
  3. - تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری) 
  4. - به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. 
  5. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد. 
  6. - استماع شهادت شهود و مطلعين 
  7. - درخواست جلب نظر کارشناس 
  8. - درخواست استعلام

 

.