فسخ نکاح


مواردی که منجر به فسخ نکاح می شود را می توان در سه دسته بررسی نمود:

1-عیوب زن و مرد 2-تدلیس 3-تخلف از شرط صفت

1-عیوب زن و مرد: قانون برخی عیوب را تعیین نموده که برخی از آن ها مختص زن هستند و برخی مختص مرد. "جنون" هم به عنوان عیب مشترک میان زن و مرد نامبرده شده است. وجود هر یک از این عیوب در طرف مقابل به او حق فسخ می دهد.

2-تدلیس یعنی یکی از طرفین اصطلاحا دیگری را گول بزند. ویژگی ها و صفاتی را به خود نسبت دهد که فاقد آن است یا ویژگی های خود را از طرف مقابل پنهان سازد. مثلا یک کارمند معمولی خود را یک دکتر متخصص معرفی نماید.

3-هر یک از طرفین صراحتا یا ضمنا عقد را بر وجود صفتی در طرف مقابل خود بدانند و بعد از عقد متوجه شوند طرف مقابل فاقد آن صفت می باشد؛ فرق آن با تدلیس این است که در تدلیس طرف با سوءنیت دیگری را فریب می دهد اما در تخلف از وصف ممکن است خود شخص هم به فقدان صفت آگاه نباشد.

آنچه در فسخ بسیار مهم است توجه به این نکته است که اختیار فسخ نکاح فوری است. طرفی که حق فسخ دارد در صورتیکه بعد از اطلاع از 1-وجود علت فسخ 2- داشتن حق فسخ، آن را اعمال نکند، حق فسخ وی از بین می رود.

فسخ نکاح هم در عقد دائم است و هم در عقد موقت. فسخ نکاح نیاز به تشریفات ندارد اما ثبت آن الزامی است و برای عدم ثبت مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.

Under cunstruction
مطالب حقوقی