خیانت در امانت


جرم خیانت درامانت هنگامی تحقق می یابد که مالک یا شخصی که قانونا حق تصرف یک مال را دارد، آن را به دیگری به امانت می سپارد با این قید که بعدا آن را بازپس گیرد یا به مصرف معینی برساند. اما امین( کسی که مال نزد او به امانت سپرده شده است) مال را با سوءنیت تملک می کند، یا از آن استفاده کرده و یا تلف و مفقود می کند.

توجه به 2 نکته ضروری است:

1-مال باید از طرف مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و این سپردن باید قانونی و مشروع باشد. پس اگر سارق به دیگری مال مسروقه را بسپارد و دیگری ان را به صاحب اصلی یا ماموردولت و...تحویل دهد، خیانت درامانت صورت نگرفته است.

2-امین باید در اعمال خود سوءنیت داشته باشد و به ضرر مالک یا متصرف اقدام نماید. بنابراین اگر مثلا شخصی ماشین خود را در پارکینگ دیگری به امانت گذارد و پارکینگ  دچار آتش سوزی شود و امین برای حفظ ماشین سوار آن شده و آن را به خارج منتقل کند، خیانت درامانت رخ نداده است.

مجازات خیانت درامانت 6ماه تا 3 سال حبس است.

مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت کیفری:

1-مدارک شناسایی

2-مدارک و مستندات اثبات یا رد اتهام خیانت در امانت مثل شهادت شهود یا رسید امانی مال 

Under cunstruction
مطالب حقوقی