مهریه


مهریه "صداق" مالی است که مرد هنگام وقوع نکاح به همسرش می بخشد یا تعهد به پرداخت آن در آینده می کند.

مهریه می تواند هر چیزی باشد، مثل حق اجاره یک زمین، تعدادی سکه طلا، تعهد مرد به آموزش یک مهارت به همسر خود و یا حتی تعهد مرد به انجام کار خاصی و...

آنچه در صحیح بودن مهریه شرط است "ارزش و مالیت داشتن" مهریه است.

زوجین به دو نحو می توانند در مورد پرداخت مهریه توافق نمایند:

  1. تعیین مهریه و پرداخت به صورت عندالمطالبه: در این نوع از پرداخت مهریه زوج به محض مطالبه زوجه باید مهریه را بپردازد.
  2. تعیین مهریه و پرداخت به صورت عندالإستطاعه: دراین قسم از پرداخت، مطالبه مهریه توسط زوجه به تنهایی زوج را مکلف به پرداخت نمی کند؛ بلکه شرط دیگری هم وجود دارد، و آن اینکه زوج باید توانایی مالی برای پرداخت مهریه را داشته باشد.

بنابراین فرق اساسی این دو نوع پرداخت در اینست که در عندالمطالبه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد، و خواستار قسط بندی و... باشد، باید عدم توانایی خود را ثابت نماید. اما در عندالإستطاعه زوجه باید توانایی مالی زوج را ثابت کند، زیرا شرط تکلیف مرد به پرداخت، توانایی مالی اوست و باید ثابت شود.

مدارک لازم برای طرح دعوی مطالبه مهریه:

1-مدارک شناسایی مثل شناسنامه و...

2-اصل یا رونوشت سند ازدواج.

 

Under cunstruction