مطالبه سهم الشرکه


هنگامی که عده ای تشکیل اشاعه (شرکت) می دهند؛ هر یک از شرکا به نسبت اموالی که در اختیار شرکت قرار داده است؛ نسبت به سود و منافع حاصله حق پیدا می کند، به این حق سهم الشرکه می گویند. در واقع سهم الشرکه حق مالی شریک از درآمد و منافع حاصله از شرکت به نسبت سهمی که دارد، است.

نحوه مطالبه سهم الشرکه با توجه به انواع شرکت ها و ماهیت آن ها متفاوت است:

شرکت سهامی: دارنده سهم، با توجه به برگ سهام (که معرف میزان تعهدات و حقوق صاحبان سهام است) می تواند نسبت به دریافت اصل سهم و یا سود شرکت اقدام نماید و در صورتیکه مدیران از پرداخت خودداری نمایند، می تواند در مرجع صالح طرح دعوی نماید.

شرکت تضامنی: شریک با توجه به قرارداد شرکت و میزان تعیین شده در آن، درصورت تحقق سود با مراجعه به مراجع قانونی می تواند شریک یا شرکا را ملزم به پرداخت سهم الشرکه نماید.

دیگر شرکتهای تجاری: مطالبه سهم الشرکه به موجب شرکتنامه یا عقد شرکت که میزان سهم الشرکه درآن مشخص شده است، صورت می گیرد.

مرجع صالح برای مطالبه سهم الشرکه: در صورتیکه میزان سهم الشرکه تا 20 میلیون تومان باشد؛ مرجع صالح شورای حل اختلاف است، بیش از این مبلغ را دادگاه صالح است. باید توجه کرد ملاک دادگاه و شورای حل اختلاف محل اقامتگاه قانونی شرکت است. اقامتگاه قانونی آخرین محلی است که در روزنامه رسمی چاپ شده است.

Under cunstruction
مطالب حقوقی