مطالبه اجور معوقه


مبنای دعوای مطالبه اجور معوقه عقد اجاره است. اجاره عقدی است معوض و طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. یکی از این تکالیف پرداخت مال الإجاره است، که در صورت عدم پرداخت آن توسط مستأجر، موجر حق مطالبه آن را دارد.

منظور از اجور معوقه حاصل جمع اجاره بهای پرداخت نشده مستأجر در طول مدت تصرف مطابق قرارداد اجاره است.

برای ارائه دادخواست مطالبه اجور، موجر باید به عنوان خواهان دعوا مالکیتش بر مال مورداجاره و رابطه استیجاری اش با مستأجر را ثابت نماید؛ برخی دادگاه ها هم به قرارداد اجاره اکتفا می کنند و آن را مبنای مالکیت و قرارداد اجاره هر دو می دانند.

در صورتیکه در قرارداد اجاره برای پرداخت مال الإجاره شیوه خاصی پیش بینی نشده باشد، موجر برای اثبات عدم پرداخت به اظهارنامه نیاز دارد و به طریق ذیل اقدام صورت می گیرد:

الف) در صورتیکه سند اجاره رسمی است: موجر به دفترخانه مراجعه نموده و مطالبه اجور نموده و دفترخانه به مستأجر اظهارنامه ابلاغ نموده لیکن مستأجر پرداخت ننماید.

ب) در صورتیکه سند اجاره عادی است: موجر باید خود اظهارنامه بفرستد، که در این حالت هم مستأجر پرداخت نکند.

مطالبه اجور معوقه بسته به مبلغ خواسته قابل طرح در دادگاه و شورای حل اختلاف می باشد. اگر مبلغ اجورمعوقه تا 20 میلیون تومان باشد موجر "می تواند" به شورای حل اختلاف دادخواست دهد و اگر بیش از این مبلغ باشد "باید" در دادگاه مطرح شود.

مدارک موردنیاز برای طرح دعوای مطالبه اجورمعوقه:

1-مدارک شناسایی همچون شناسنامه و...

2-اصل قرارداد اجاره

3-اظهارنامه (در موادی که الزامی است)  

4-سایر مدارک موردنیاز.

Under cunstruction
مطالب حقوقی