مزاحمت


مزاحمت به دوصورت است: گاهی یک شخص( عموما بانوان) در مکان های عمومی و یا حتی حریم شخصی خود و به صورت حضوری مورد اذیت و آزار مزاحم واقع می شود،مثل متلک گفتن به یک خانم در خیابان.

گاهی هم مزاحمت تلفنی و مخابراتی و از طریق تلفن منزل و همراه و... صورت می گیرد، مثل تماس گرفتن و قطع کردن یا سوت زدن،یا پیامکی تهدید کردن و...

مجازات جرم مزاحمت 2تا 6 ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

مجازات جرم مزاحمت مخابرات بار اول قطع خط به مدت 1 هفته و اخطارکتبی، باردوم قطع خط به مدت 1 ماه و اخطارکتبی، بارسوم قطع دائم خط است.

مدارک موردنیاز برای اقامه شکایت کیفری:

1-مدارک شناسایی

2-مدارک و مستندات از جمله شهادت شهود،پرینت تماس خط و...Under cunstruction