روابط نامشروع


یکی از اعمالی که تحت عنوان "جرایم منافی عفت" قرار می گیرد، رابطه نامشروع است.

این جرم زمانی تحقق می یابد که دو شخص بالغ نامحرم بدون اینکه صیغه نکاح بین آن ها جاری شده باشد و دارای علقه زوجیت باشند، با یکدیگر رابطه برقرار نمایند. این رابطه می تواند اعمال خلاف عفت به جز زنا (مثلا بوسیدن و...) باشد. بنابراین برخلاف تصور عامه روابط نامشروع هر نوع رابطه ای را میتواند در برگیرد.

 این جرم از جمله جرایم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی ندارد و همچنین از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

مجازات این جرم شلاق تعزیری تا 99 ضربه است.( این مجازات غیرقابل تبدیل به جزای نقدی است).

مدارک موردنیاز برای طرح شکایت کیفری این جرم:

1-مدارک شناسایی مثل کارت ملی و...

2-مدارک لازم در خصوص اثبات یا نفی اتهام از جمله شهادت شهود، صورت جلسه پلیس و...

Under cunstruction