جعل


جعل در لغت به معنای ˈخلق کردن و دگرگون کردنˈ و تزویر به معنای ˈحیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزیˈ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ˈساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون که برخلاف حقیقت باشد. برخی مصادیق جرم جعل عبارتند از: ساختن امضا و نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای افراد، الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)، تغییر دادن تاریخ سند و...

ملاک اصلی برای اثبات جرم جعل امکان به اشتباه انداختن و قلب حقیقت می‌باشد و شباهت سند مجعول و واقعی لازمه احراز این جرم نیست.

مجازات جرم جعل حسب مورد( جعل اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد دولتی و...) متفاوت است

جعل و استفاده از سند مجعول 2 عنوان مجرمانه مستقل می‌باشد

مدارك و منضمات مورد نياز  جهت طرح شکایت جعل

- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. 

- ارائه سند یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.
مطالب حقوقی