طلاق توافقی


اگر زن و شوهری قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت با هم به توافق رسیده باشند، در این صورت دادگاه با لحاظ توافقات صورت گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می کند و بعد از آن زوجه  آزمایش "عدم بارداری" را می دهد و بعد برای جاری شدن صیغه طلاق، به دفترخانه اسنادرسمی مراجعه می کنند.

مدارک لازم جهت طلاق توافقی:

1-اصل شناسنامه و کارت ملی زن و مرد

 2-اصل یا رونوشت سند ازدواج.

Under cunstruction
مطالب حقوقی