توهین


توهین در لغت به معنای خوار کردن،دشنام دادن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هر گونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب آسیب زدن به حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. شخصیت مخاطب در قضاوت عرف و توهینی که به ایشان شده است بسیار تاثیر گذار است و میزان تحصیلات، جایگاه اجتماعی و ... در انتساب جرم مورد توجه قرار می‌گیرد.

مجازات جرم توهین حسب مورد( توهین به مقامات، مقدسات، اشخاص عادی و...) متفاوت است اما مجازات توهین به اشخاص شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی بین پنج تا صد هزار تومان می‌باشد.

مدارك و منضمات مورد نياز  جهت طرح شکایت توهین

- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. 

- ارائه مدارک لازم جهت اثبات توهین و یا رفع اتهام و معرفی شهود