ورشکستگی


ورشکستگی یا توقیف شرکت: وضعیتی است که در آن شرکت ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام شرکت می شود.

بنابراین شروط لازم برای تحقق ورشکستگی شرکت:

تجاری بودن شرکت

توقف شرکت از پرداخت دیون خود

صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه

آثار ورشکستگی شرکت:

1-ممنوعیت در مداخله در اموال

2-ممنوعیت از مداخله در دعاوی

3-حال شدن دیون مدت دار

4-فسخ یا بطلان معاملات شرکت

5-محرومیت از برخی حقوق

6-بازگرداندن اسناد و اموال تجاری به اشخاص ثالث در برخی موارد

7-انجام تصفیه

 نکاتی پیرامون ورشکستگی شرکت:

تا زمانیکه دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود.

دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی دادگاه عمومی محل اقامت تاجر است.

تقاضای ورشکستگی ممکن است توسط خود تاجر، طلبکار (ان) و یا دادستان صورت گیرد.

Under cunstruction
مطالب حقوقی