وصول چک


چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. طبق ماده یک قانون صدور چک به انواع مختلفی از جمله؛ چک عادی،چک تأیید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی تقسیم می گردد.

دارنده چک بلا محل می‌تواند از 3 طریق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت وجه چک را مطالبه کند.

1- حقوقی: دارنده چک بلا محل می‌تواند وجه چک را از صادر کننده و ظهرنویس از طریق تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه کند.لازمه مطالبه وجه چک از طریق تقدیم دادخواست ،پرداخت 3.5% وجه چک به عنوان هزینه دادرسی و یا تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

2- کیفری: صدور چک بلا محل جرم می‌باشد لذا دارنده چک می‌تواند از صادر کننده آن به شرط اینکه تا 6 ماه از تاریخ صدور چک وجه آن را مطالبه کند و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به  شکایت کیفری نماید.چک در صورتی که سفید امضا، وعده دار، تضمینی یا منوط به تحقق شرطی باشد واجد وصف کیفری نخواهد بود. شکایت کیفری از صادر کننده چک با وجود شرایط قانونی صرفاً منتهی به حکم محکومیت صادر کننده خواهد شد و دارنده چک در هر حال برای وصول طلب خود ناچار به طرح دعوای حقوقی خواهد بود.

3- اجرای ثبت:  مطالبه وجه چك از طريق اجرای ثبت، امتيازي است كه قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک برای دارنده چك در نظر گرفته است.مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت منوط به این است تطابق امضا در گواهی عدم پرداخت ذکر شده باشد.

مدارك و منضمات مورد نياز  جهت طرح دعوای مطالبه وجه چک

  1. -  تصویر مصدق چک
  2. - تصویر مصدق ظهر چک  
  3. - گواهی عدم پرداخت صادره از بانک